Strona główna

Regulamin

Jako Gospodarze Miłej Doliny wysoko będziemy cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywające na terenie Miłej Doliny.
 2. Dom lub jego połowy wynajmowane są na doby. Pobyt w Miłej Dolinie to minimum 3 doby, a w miesiącach lipiec- sierpień min. 7 noclegów.
 3. Doba Miłej Doliny rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zatrzymanie domu po godz. 10:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejna dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku wg. aktualnego cennika Miłej Doliny.
 4. Przedłużenie pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) będzie możliwe w przypadku dostępności miejsc.
 5. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry przelewem na konto Miłej Doliny lub gotówką. Brak możliwości płatności kartą.
 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja – 300 zł za połowę domu i 500 zł za cały dom- płatna gotówką.
 7. Przekazanie i zdanie kluczy do domów odbywa się zawsze w obecności Gospodarzy.
 8. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą przebywać w Miłej Dolinie do godz. 18:00 po uprzedniej zgodzie Gospodarzy.
 9. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą korzystać z usług dodatkowych po uprzedniej zgodzie Gospodarza i zapłacie za te usługi (np. korzystanie z łowisk, rowerów, łódek, kajaków itp.)
 10. Zachowanie Gości pobytowych (oraz osób ich odwiedzających) nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości, a także życia miejscowej zwierzyny.
 11. Goście zobowiązani się do należytego zabezpieczenia domu tj. dokładnego zamykania okien i drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczaniu.
 12. Gospodarze mogą odmówić dalszych usług osobom nieprzestrzegającym regulaminów Miłej Doliny.
 13. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów przez Gości- Gospodarz ma prawo zażądać przez nich opuszczenia terenu Miłej Doliny bez zwrotu zapłaty za pobyt.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub osób go odwiedzających.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawne oraz dobre samopoczucie Gości w domu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. Miejsce do tego wyznaczone znajduje się na zewnątrz domu. Za nieuszanowanie przepisu każdy Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł za odświeżenie domu.
 16. Zabrania się także rzucania niedopałków i śmieci na terenie całej Miłej Doliny.
 17. Gospodarze mogą odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulaminy.
 18. Przedmioty pozostawione przez Gościa w domu Miłej Doliny gromadzone będą przez jeden miesiąc. Odesłanie pozostawionych przedmiotów będzie mogło być dokonane na pisemne wyraźne życzenie Gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt. W przypadku nie zgłoszenia ww. chęci powyżej jednego miesiąca pozostawione rzeczy przechodzą na własność Gospodarzy.
 19. Wszelkie zauważone usterki wymagają natychmiastowego zgłoszenia Gospodarzom Miłej Doliny.
 20. Gospodarze Miłej Doliny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych przywiezionych przez Gości.
 21. Gospodarze Miłej Doliny zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia w depozyt przedmiotów o dużej wartości lub zbyt dużych kwot pieniędzy.
 22. Gość nie ma prawa udostępniać i przekazywać domu osobom trzecim nie zgłoszonym do pobytu.
 23. W Miłej Dolinie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano dnia następnego.
 24. Podczas pobytu Gości odpowiadają za porządek domów. Zmiana pościeli będzie na wyraźną prośbę Gości.
 25. Parking niestrzeżony dla Gości Miłej Doliny udostępniany jest bezpłatnie. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.
 26. Gospodarze reagują za uwagi i zastrzeżenia Gości. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na bieżąco.
 27. Goście otrzymują komplet kluczy do domu i pilot do bramy wjazdowej do Miłej Doliny, które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza lub pilota do bramy powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 250 Euro (wymiana modułu).
 28. Za pobyt dzieci i osób nieletnich całkowita odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 29. Na terenie Miłej Doliny zabrania się samodzielnego rozpalania ognisk. Miejsce i termin grillowania należy ustalić z Gospodarzami.
 30. Organizacja ognisk odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy oraz za odpłatą za jego przygotowanie i zakończenie oraz posprzątanie.
 31. Istnieje możliwość rozbicia jednego namiotu przy domu. Należy wcześniej ustalić taką możliwość z Gospodarzami. Za namiot pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą dobę.
 32. Same miejsca na namioty nie są wynajmowane.
 33. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulacji obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.